Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
(TN&MT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định số 881/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực của các quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 10/3/2006; số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2007; số 639/QĐ-UBND ngày 12/6/2007; số 550/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 về thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Sản phẩm
Download