Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

- Công bố thông tin

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
- Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính

- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ

- Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức 2017

- Tờ trình thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm tài chính 2018

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ

- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Dự thảo Điều lệ

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty


- Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Báo cáo thường niên 2017

- Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán


- Báo cáo tài chính năm 2017

- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sản phẩm
Download