Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
Thứ 3, ngày 17/04/2018 15:45 AM (GMT+7)
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
Thứ 2, ngày 16/04/2018 9:46 AM (GMT+7)
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính

- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ

- Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức 2017

- Tờ trình thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm tài chính 2018

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ

- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Dự thảo Điều lệ

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thứ 2, ngày 16/04/2018 9:37 AM (GMT+7)
Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thứ 5, ngày 12/04/2018 4:50 PM (GMT+7)
Thứ 2, ngày 02/04/2018 9:03 AM (GMT+7)
Báo cáo tài chính năm 2017
Thứ 3, ngày 20/03/2018 13:20 PM (GMT+7)

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sản phẩm
Download